کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
        امروز : 25 تير 1397
 

پدر و مادر گرامی: زمانی را که صرف تربیت فرزندانتان می کنید هرگز هدر نمی رود .

مرگ با عزت،زندگي جاويداست وزندگي با ذلت ،چيزي جز مرگ نيست..امام حسين (ع  

خوش آمدید
ساعت
آمار بازدید
خلاصه آمار بازدید


تعداد کاربر آنلاین :  14 نفر
تعداد بازدید :  40810 نفر
ریاضی هشتم

ردیف

سـؤالات

 

صحیح غلط

1

هر مربع، یک لوزی است

مجموع زاویه های داخلی و خارجی هر چهار ضلعی محدب 540درجه است.

مجموع هر دو زاویه خارجی یک پنج ضلعی منتظم 216 درجه است.                

2

3

 

چند گزینه ای

4

اگر وسط های اضلاع لوزی را به طور متوالی به هم وصل کنیم، ........................ به دست می آید.

الف) مستطیل                      ب) لوزی                     ج) مربع                  د) متوازی الاضلاع

حاصل عبارت M کدام است؟                                                                 

1)10100                 2)1010                    3)2100                      4)10000

عدد 420 چند شمارنده ی اول دارد؟

1)5                        2)4                        3)3                        4)2

عدد بر چند عدد اول بخش پذیر است؟

1)4                        2)8                        3)10                      4)12

به روش غربال براي تعيين اعداد اول كمتر از 730، آخرين عددي كه خط مي خورد كدام است؟

1)3                        2)2                        3)1                        4)هیچ کدام

به جای x چه عددی بگذاریم تا عدد دارای 16 مقسوم علیه باشد؟

1)10                       2)8                        3)7                        4)6

5

6

7

8

9

 

کامل کردنی

10

در چند ضلعی های .............. اندازه هر زاویه داخلی کم تر از 180 درجه است.

مجموع زاویه های داخلی و خارجی هر n ضلعی محدب برابر ............. می باشد.

دو عدد نسبت به هم عدد اول هستند اگر ............................. .

اگر a و b اعداد اول باشند، آن گاه  عددی ............................ است.

11

12

13

 

تشریحی

14

با توجه به شکل زیر اندازه زاویه خواسته شده را بنویسید.

(Bx Dy)

 

 

15

با توجه به شکل زیر اندازه زاویه خواسته شده را بنویسید.

 

 

 

 

16

در شکل رو به رو چهار ضلعی ABCD مربع است و مثلث ODC  متساوی الاضلاع است.

به سؤال زیر پاسخ دهید.

الف)چرا هر یک از مثلث های OBC  و OAD  متساوی الساقین هستند؟

ب) اندازه زاویه های   ،  و  را به دست آورید

 

 

17

در طرح کاشی کاری مقابل دو نوع کاشی به کار رفته است.

الف)دو نوع کاشی را مشخص کنید.

ب) مجموع زوایای 1، 2 و 3 چند درجه است؟

پ) مجموع زوایای 4،5،6 و 7 چند درجه است؟

 

 

18

در شکل زیر زاویه های خواسته شده را به دست آورید.

 

   

19

 

 

 

 

 

 

 

مجموع اعداد فرد بین 100 و 100- را محاسبه کنید.

 

 

20

در شکل زیر چهار ضلعی ABCD   و  مثلث های  BGC و AEB   منتظم هستند.

 

1

اندازه زاویه G1  چند درجه است؟     

 

مثلث EBG   چه نوع مثلثی است ؟ چرا ؟

21

رضا پنج مداد داشت وقتی آنها را از کوچک به بزرگ مرتب می کرد، اختلاف ارتفاع هر دو مداد کنار هم 2 ساتی متر بود و ارتفاع بزرگترین مداد به اندازه ارتفاع دو مداد از همه کوچکتر بود ارتفاع همه مداد ها روی هم چند ساتی متر است ؟

22

عبارتهاي جبري زير را ساده کنيد                                                          

23

الف ) با نام گذاري  ، بردار مجموع بردارهاي زير را رسم کنيد سپس با تساوي مختصاتي درستي آنرا  نشان دهيد

 

 
 
 

 

 

 

 

ب) بردار   c را  بر حسب بردارهاي   a  و  b  بنويسيد

 

 
 
 

 

 

 

                                                                                                                            

                                                                                                                        

24

   اگر نقطه    B =قرینه نقطه ]    A=[نسبت به مبدا مختصات باشد. حاصل m+n کدام است؟

        1) 3-           2) 3               3) 2         4)  2-

                                                                     

25

------

 

 


بازدید: 123