کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
        امروز : 25 تير 1397
 

پدر و مادر گرامی: زمانی را که صرف تربیت فرزندانتان می کنید هرگز هدر نمی رود .

مرگ با عزت،زندگي جاويداست وزندگي با ذلت ،چيزي جز مرگ نيست..امام حسين (ع  

خوش آمدید
ساعت
آمار بازدید
خلاصه آمار بازدید


تعداد کاربر آنلاین :  13 نفر
تعداد بازدید :  40809 نفر
ریاضی هفتم

نام :

نام خانوادگي:

كلاس:هفتـــــم

به نام خالق زیبائی ها

آ

نام درس:     ریــاضی

راهبرد رسم شکل

1

حلزونی پایین درخت 8 متری قرار دارد هر روز 2 متر به طرف بالا حرکت می کند اما هنگام شب 5/0 متر به سمت پایین لیز می خورد چند  روز طول می کشد تا به بالای درخت برسد ؟

2

فرش دایره ای شکل به قطر2 متر را در وسط اتاق انداخته ایم اگر لبه ی فرش تا هر طول اتاق 5/0متر وتا هر عرض اتاق 1 متر فاصله داشته باشد مساحت این اتاق مستطیل شکل چند متر مربع است ؟

3

ظرفی آب دارد .اگر  60  لیترآب  به آن اضافه کنیم پر می شود .گنجایش ظرف چقدر است ؟

راهبرد الکوسازی

4

با انگشتان یک دست به چند صورت می توان عدد 3 را نشان داد؟

5

با سکه های 50و 100 تومانی به چند صورت می توان 450 تومان را درست کرد ؟

6

دو عدد طبیعی بنویسید که حاصل ضربشان 48 ومجموعشان کمترین مقدار باشد .

راهبرد حذف حالت های نا مطلوب

7

محسن سه فرزند دارد که حاصل ضرب سن آن ها 72 و حاصل جمع سن آن ها 19 می باشد سن بزرگترین فرزند محسن چند سال است ؟

8

دو زاویه مکمل اند اگر تفاضل آن ها 34 درجه  باشدزاویه کوچکتر چند درجه است ؟

9

با رقم های 1 و 0 و5 چند عدد سه  رقمی می توان نوشت که به 2 و 5 بخش پذیر باشند .

راهبرد الگو یابی

10

 

سه عدد بعدی الگو های زیر رابنویسید.                                           ،  ................ ، ........  ،.....،          ،          ،   

11

شکل دهم دارای چند پاره خط  (ضلع ) می باشد ؟

 

 

 

(4)                                   (3)                    (2)           (1)             

                                                                                                                                                                        

 

راهبرد حدس وآزمایش

12

18 دستگاه موتورسیکلت و خودرو پراید در یک نمایشگاه قرار دارند اگر تعداد کل چرخ های آن ها 58 عدد باشد چند موتورسیکلت وچند خودرو در این نمایشگاه وجود دارد ؟

13

تفاضل دو زاویه متمم 32 درجه است هر یک از زاویه ها چند درجه هستند ؟

14

به جای دایره چه عددی می توان قرار داد ؟

راهبرد زیر مسئله

15

Text Box: 20 سانتیمتربا توجه به شکل مساحت قسمت رنگی رابه دست آورید .

 

 

 

16

ظرفیت یک آسانسور 15 نفر کودک یا 9نفر بزرگسال است اگر 10نفر کودک داخل آسانسور باشند چند نفر بزرگسال می توانند وارد آسانسور شوند ؟

17

در شکل زیر زاویه 1 برابر با 47 درجه است .اندازه زاویه 3 چند درجه اسست؟

راهبردحل مسئله ی ساده تر

18

حاصل عبارت زیر رابه ساذه ترین حالت ممکن به دست آورید .

 

                                                                                      

19

عدد 6 را 1392 بار در خودش ضرب می کنیم رقم یکان حاصل چقدر است ؟

20

در یک صفحه شطرنجی 4×4 چند مربع وجود دارد ؟

راهبرد روشهای نمادین

21

3 برابر عددی رابا 7 جمع کردیم حاصل 22 شد آن عدد چیست ؟

22

سارا 5 شاخه گل خرید . 15000 تومان داد و500 تومان بدهکار شد قیمت هر شاخه گل را حساب کنید .

 

بازدید: 156